Crnogorska građevinska mafija bračnog para Pavličić hara Beogradom i Svetim Stefanom!

DETALJI INCIDENTA U TAKOVSKOJ: Zazidali cevi u noseći zid!

Zaposleni kod izvođača radova „Struktura koncept“, čije kancelarije se nalaze prekoputa gradilišta u Takovskoj, u sredu nisu bili raspoloženi za razgovor. Na pitanje „Novosti“ kako da dođu do investitora, rekli su: „Nikako. Gospodin slavi“. Inače, i sedište investitora registrovano je na Takovsku 37, a prema podacima dostupnim u APR, zastupnik i većinski vlasnik je kontroverzni biznismen Predrag Pavličić iz Crne Gore. Demontiran kran koji je pretio da se sruši, i najavljene krivične prijave. Trajnog rešenja nema dok se ne razdrobe dve tone betona ispod kojih su instalacije.

KRAN sa gradilišta u Takovskoj 37, koji je pretio da se obruši na obližnje zgrade, demontiran je u noći između utorka i srede! Ipak, dok se ne ukloni ogromna količina armiranog betona koju je izvođač radova, kako kažu u „Vodovodu“, izlio preko vodovodnih cevi, problem ne može biti rešen u potpunosti. Što je najgore, već su se pojavili novi kvarovi zbog pritiska koji trpe vodovodne instalacije. Stručnjaci očekuju da će ih biti još, a nadležni navode da će protiv svih odgovornih za ovu situaciju biti podnete krivične prijave.
Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ u sredu su plombirale oštećeno mesto, kako bi voda sigla do potrošača u okolnim zgradama.
Međutim, prema objašnjenju stručnjaka iz „Vodovoda“, problem vodosnabdevanja okolnih zgrada samo je privremeno rešen. Dok se ne izdrobe i razbiju dve tone armiranog betona kojima je izvođač radova pokušao da stabilizuje kran, trajnog rešenja nema. Osim što su zalivene betonom, instalacije su kompletno zacementirane u noseći zid gradilišta, odnosno u potporne zidove. Iz „Vodovoda“ kažu i da su moguće havarije na cevovodu duž Takovske i u okolini.
Investitor, inače, nije tražio saglasnost od „Vodovoda“ da metalnu konstrukciju postavi na trotoar, i nije ispoštovao potrebnu proceduru.
PROČITAJTE JOŠ – HAOS U TAKOVSKOJ: Pukla cev, kran preti da padne na ulicu, demontiranje u toku (FOTO)
– Gradska uprava osuđuje ovakve poteze investitora koji ugrožavaju snabdevanje sugrađana energentima i preduzeće se sve zakonske mere kako bi se onemogućilo dalje ugrožavanje i snabdevanje građana – rekao je Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima.
A, investitor „Projekat – PNP“ d.o.o. i izvođač radova „Struktura koncept“ se ne oglašavaju. Radovi u Takovskoj 37 počeli su u oktobru, pošto je investitor do temelja srušio kuću Filipa Filipovića, predratnog revolucionara, koja je bila pod zaštitom Grada! Objekat star 134 godine trebalo je da bude sačuvan i inkorporisan u višespratnicu, odnosno budući hotel. „Novosti“ su i tada pitale Grad i Zavod za zaštitu spomenika kako je investitor mogao da poruši ovaj objekat, i da li će biti kažnjen? Iz Zavoda smo tada dobili kratak odgovor da će „investitor morati da kuću sagradi onakvu kakva je bila, do poslednje cigle“.
PROČITAJTE JOŠ – OPASNOST OD PADANJA KRANA OTKLONJENA: Građani u Takovskoj još nemaju vodu, krivične prijave protiv odgovornih
Zaposleni kod izvođača radova „Struktura koncept“, čije kancelarije se nalaze prekoputa gradilišta u Takovskoj, u sredu nisu bili raspoloženi za razgovor. Na pitanje „Novosti“ kako da dođu do investitora, rekli su: „Nikako. Gospodin slavi“. Inače, i sedište investitora registrovano je na Takovsku 37, a prema podacima dostupnim u APR, zastupnik i većinski vlasnik je Predrag Pavličić iz Crne Gore.
„Novosti“ su kontaktirale i sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering iz Novog Sada, koji je zadužen za nadzor na gradilištu. Ni tamo niko nije mogao da nam kaže nešto više o nastalim problemima na gradilištu.
Na pitanje „Novosti“, upućeno Gradskoj građevinskoj inspekciji, da li je investitor imao sve potrebne dozvole za gradnju, kao i šta su zatekli tokom vanredne kontrole obavljene u utorak, nismo dobili odgovor.
PROVELI BESANU NOĆ
KAKO stanari okolnih zgrada kažu, sve dok kran nije bio demontiran, nisu mogli da spavaju. Porodice koje su iz višespratnica bile evakuisane, tek su u sredu mogle da se vrate u svoje stanove.
– To što investitori rade čist je bezobrazluk. Ovako ugroziti ljude, njihovu imovinu…. I ne znam šta su mislili kad su tako zazidali vodovodne cevi. Kako bi ih popravljali u budućnosti, kad sagrade hotel? Javašluk i bahatost – komentarisale su ogorčene komšije.

ČUDNE VEZE KONTROVERZNIH BIZNISMENA I SUPRUGA CRNOGORSKE ZASTUPNICE PRI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA

Predrag Pavličić, suprug Valentine Pavličić, kao potpisnik ugovora o razmeni nepokretnosti, bio je suvlasnik imovine na Svetom Stefanu koja je kasnije postala vlasništvo Delića Predmet razmene, a kasnije i prodaje, bila je zgrada od 639 kvadrata, dvorište od 35 i zemljište od 235 metara kvadratnih, a sve je upisano u List nepokretnosti broj 753 KO Sveti Stefan.

Zva­nič­na do­ku­men­ta­ci­ja Upra­ve za ne­kret­ni­ne o pro­me­to­va­nju ne­kret­ni­na­ma na Sve­tom Ste­fa­nu uka­zu­je na po­slov­ne ve­ze iz­me­đu osni­va­ča kom­pa­ni­je Mon­te­ko Pre­dra­ga Pa­vli­či­ća i Du­ša­na De­li­ća. Pa­vli­čićje inače su­prug za­stup­ni­ka Cr­ne Go­re pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru Va­len­ti­ne Pa­vli­čić.
Predrag Pavličić

Na osno­vu Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, „Dan” je u bu­dvan­skoj Pod­ruč­noj je­di­ni­ci Upra­ve za ne­kret­ni­ne oba­vio uvid u kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi Li­sta ne­po­kret­no­sti broj 753 KO Sve­ti Ste­fan. Za­htev za uvid odo­bri­li su mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­ško Ko­nje­vić i ru­ko­vod­stvo Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Pre­ma toj do­ku­men­ta­ci­ji, ze­mlji­šte, a ka­sni­je i zgra­du na Sve­tom Ste­fa­nu, (to je sve u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ho­te­la Azi­mut) kao vla­sni­štvo je pr­vo upi­sa­la Sve­tla­na Mi­ću­no­vić.
Ka­sni­je, to­kom 2009. go­di­ne i po­tom, pre­ko vi­še ugo­vo­ra ko­ji su evi­den­ti­ra­ni u ce­tinj­skom su­du, a ko­je su pot­pi­sa­li Pa­vli­či­će­vi srod­ni­ci i sa­rad­ni­ci, ova imo­vi­na je pre­šla u vla­sni­štvo Du­ša­na De­li­ća. On 2014. go­di­ne, na osno­vu ugo­vo­ra o po­klo­nu, imo­vi­na je pre­da­ta u vla­sni­štvo nje­go­vom si­nu Iva­nu.
MANS je ra­ni­je obje­lo­da­nio da je kra­jem 2010. go­di­ne pa­nam­ska advo­kat­ska ku­ća Ba­lard & Ba­lard na kuć­nu adre­su pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Pe­tra Iva­no­vi­ća u Pod­go­ri­ci po­sla­la pu­no­moć­je ko­jim nje­ni kli­jen­ti ovla­šću­ju pod­go­rič­kog advo­ka­ta Zo­ri­cu Đu­ka­no­vić da za­stu­pa pa­nam­sku kom­pa­ni­ju Adri­a­tik Over­sis Hol­ding. Ova kom­pa­ni­ja je te iste go­di­ne pre­u­ze­la udio fir­me Dar­ka Ša­ri­ća u jed­nom po­slu pro­da­je ze­mlji­šta bu­dvan­skog FK Mo­gren.
U tom is­tra­ži­va­nju, MANS na­vo­di da je kom­pa­ni­ja San in­vest­ments kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ima­la ne­ko­li­ko kre­di­ta od pre­ko 20 mi­li­o­na eura ko­ji su ve­li­kim die­lom vra­će­ni iz de­po­zi­ta u vred­no­sti od 15 mi­li­o­na ko­ju je u to vrie­me, pre­ko svog advo­ka­ta, u Pr­vu ban­ku po­lo­žio od­be­gli taj­land­ski pre­mi­jer i cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin Tak­sin Ši­na­va­tra. Cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo, upo­zo­ra­vao je ra­ni­je MANS, ni­ka­da ni­je pro­ve­ra­va­lo po­ri­je­klo ovog nov­ca, ni­ti se ba­vi­lo ovim tran­sak­ci­ja­ma unu­tar Pr­ve ban­ke.
Već 2011. go­di­ne obe­lo­da­nje­no je da je u ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti na ime fir­me Mon­te­ko Inc, či­ji je osni­vač Pa­vli­čić, uknji­že­no bli­zu 38.000 kva­dra­ta na ostr­vu Sve­ti Ni­ko­la, kod Bu­dve.
Valentina Pavličić
ZASTUPNICA CRNE GORE PRED SUDOM U STRAZBURU PRIJAVILA IMOVINU

Pavličići za godinu zaradili 492.000 eura

Predrag Pavličić uštedeo je 100.000 eura, dok crnogorska zastupnica u Strazburu ima u bankama 52.550. Pavličići su dozvolili da im ASK kontroliše račune, pokazuju podaci iz imovinskog izveštaja.

Zstupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Valentina Pavličić prijavila je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) da su ona i njen suprug Predrag lani zaradili preko 492.000 eura. Kako se navodi u izveštaju o prihodima i imovini, zastupnici plata iznosi 3.812 eura, odnosno 45.748 eura za godinu. Osim toga, dodatnih 3.200 eura prihodovala je od predavanja u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, OSCE-u, CEDEM-u, Upravi za kadrove Crne Gore i Aire centru London.
Njen suprug Predrag vlasnik je privrednih društva „Monteko inc”, a naveo je da mu je mesečna plata 12.000 eura, odnosno 144.000 godišnje. Takođe, u imovinskom izvještaju je precizirano da mu je u novembru prošle godine isplaćeno 300.000 eura.
Na njegovo ime se vode i brojne nepokretnosti, odnosno dva stana površine 58 i 171 kvadrat, poslovni prostor površine „300+20+25” metara kvadratnih, kao i šuma ukupne površine 11.822 kvadrata. Na ime Predraga Pavličića vode se i četiri placa, za koje se precizira da su površine 2.351, 2.574, 3.024 i 4.308 metara kvadratnih i svi su okarakterisani kao „građevinsko zamljište”.
Pavličić je vlasnik jednog komada oružja i to „CZ/9MM LUGER/MAG”, kao i vozila „audi Q7”, dok njegova supruga vozi „audi A4”.
Što se tiče ušteđevine na ime Predraga Pavličića se vodi 100.000 eura, dok crnogorska zastupnica u Strazburu navodi da u bankama ima 52.550 i dozvolili su da im ASK kontroliše račune. Pavličići su i vlasnici kolekcije umetničkih slika za koje nije navedena vrednost.
U imovinskom izveštaju zastupnice Pavličić navodi se da firma njenog supruga „Monteko inc” poseduje u Danilovgradu poslovni prostor, odnosno distributivni centar površine 4.308 metara kvadratnih, dok u Budvi imaju pašnjak od 36.000 kvadrata. Na istu firmu se vodi i službeno vozilo „volvo”.
Firma Predraga Pavličića dobro posluje, a to osim imovinskog izveštaja njegove supruge pokazuje i izveštaj Poreske uprave. U tom dokumentu se navodi da je „Monteko inc” lani imao stalnu imovinu vrednu šest miliona eura, te da ima nekretnine, postrojenja, oprema i biološki materijal od preko pet miliona eura.
Takođe, imali su 3,6 miliona obrtnih sredstava, preko dva miliona zaliha, kao i 1,5 miliona kratkoročnih potraživanja.
Ukupna aktiva firme iznosi 9,2 miliona eura, kapital 2,8, a pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su na kraju 2018. bili 2,7 miliona eura. Firma nema gubitaka, a neraspoređena dobit im je 48.316 eura. Dugoročne obaveze firme su 2,7 miliona i za oko 200.000 su veće nego na kraju 2017. godine.


Sve prijavljeno po zakonu
Zastupnica Valentina Pavličić nije želela da komentariše podatke iz njenog izveštaja o imovini, navodeći da je sve prijavila u skladu sa zakonom.
– Kada je u pitanju moj imovinski karton i podaci koje navodite u vezi sa njim mogu da vas informišem da sam u celosti ispoštovala sve zakonske obaveze koje sam imala po tom osnovu i dostavila ih Agenciji za sprečavanje korupcije kao jedinoj nadležnoj, pa nemam razlog posebno vama pojašnjavati podatke iz istog – navela je Pavličićeva.
Podsetimo, Valentina Pavličić je od oktobra 2015. zastupnica Crne Gore pred sudom u Strazburu. Ona je na toj poziciji zamenila Zorana Pažina, aktuelnog ministra pravde. Pre te funkcije Pavličićeva je bila sudija Višeg suda u Podgorici.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar