EU: Protraćena ulaganja u deponije

Evropski revizorski sud u novom izveštaju je kritikovao upravljanje infrastrukturom za komunalni otpad u Evropskoj uniji zbog „ograničene efikasnosti“, iako je u taj sektor od 2000. godine iz strukturnih fondova usmereno 10,8 milijardi evra. Godišnje svaki građanin EU napravi u proseku oko 500 kilograma komunalnog otpada koji, ako se ne prikupi, tretira i odloži kako treba, zagađuje životnu sredinu. Direktivom o okviru za upravljanje otpadom predviđeno je da sve članice EU do 2020. godine recikliraju najmanje 50% otpada koji naprave domaćinstva.

Smeće može da bude značajan izvor sirovina i resursa i EU direktivama nastoji da podigne zajedničke standarde upravljanja otpadom i ciljeve u tom domenu. EU je i kofinansijer infrastrukture za upravljanje otpadom u nekim delovima 27-članog bloka.

Međutim, „efikasnost evropskog finansiranja infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom je limitirana zbog loše primene mera podrške“, preneo je Euractiv.com ocenu evropskih revizora.

Kako su utvrdili revizori, otpad se na deponijama odlaže „bez adekvatnog tretmana a za zatvaranje deponija i troškove za tretiranje zemljišta nakon toga se ostavljaju nedovoljna finansijska sredstva“.

EU je 2005. godine strategijom za tretiranje i recikliranje otpada postavila dugoročne ciljeve kako bi Unija postala „društvo koje reciklirira“, koje se trudi da izbegne gomilanje otpada i koristi ga kao resurs.
Direktivom o otpadu definisani su prioriteti u tretiranju otpada. Tim dokumentom predviđeni su sprečavanje nastajanja otpada, ponovna upotreba, recikliranje i, kao poslednja mogućnost, odlaganje. Članice EU direktivom su obavezane da utvrde posebne planove upravljanja otpadom nakon što analiziraju trenutnu situaciju.
Obaveza članica EU takođe je da do kraja ove godine donesu programe sprečavanja stvaranja otpada kako bi umanjile ekološke posledice koje nepovoljno deluju na ekonomski rast.

U izveštaju se naglašava i da procenu stepena napretka ka ispunjenju ciljeva EU otežava slab kvalitet podataka koje dostavljaju članice.

Smeća sve više

U šest od osam regiona koji su dobili novac EU za odlaganje otpada količina prikupljena po stanovniku u prošloj godini ne samo da nije smanjena, nego je povećana.

„Evropljani više troše i prave više smeća“, kaže autor izveštaja Ovidiu Ispir podsećajući da je direktivom EU o otpadu predviđeno da članice Unije tretiraju i odlažu otpatke tako da ne predstavljaju rizik za vodu, vazduh i zemljište i bez pravljenja buke i neprijatnog mirisa.

„Kao što se može videti u izveštaju, to nije urađeno“, naglasio je Ispir.

Navodi se i da je samo četvrtina od 26 uprava infrastrukturom za komunalni otpad obuhvaćenih proverom revizora znatno unapredila odlaganje smeća.

Napredak je registrovan u regionima koji su primenili i „prateće mere“, poput informativnih kampanja, izmene administrativnih procedura i korišćenja finansijskih podsticaja i kazni.

Napredak na sektoru odlaganja otpada, kako su naveli revizori, kočilo je to što bespovratna sredstva EU nisu bila uslovljena primenom „pratećih“ mera. Zato Komisija ubuduće treba da zahteva od članica da sprovode preporuke pre nego što od EU dobiju finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava.

Evropski revizori su se založili za bolji nadzor, češću proveru podataka koje članice EU dostavljaju o odlaganju otpada, smanjenje pomoći kada se ne primenje princip po kome zagrađivač plaća odlaganje smeća, kao i za nove ciljeve na nivou EU za smanjenje komunalnog otpada.

Takođe su revizori ukazali na „slabosti“ regulatornog okvira za upravljanje otpadom i smernica EU na tom sektoru.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar