Izrada Akcionog plana primene Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda 2012 – 2017.

Strategija podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda, usvojena je na sednici Skupštine grada Beograda, 9. marta 2012. godine. U cilju njene najefikasnije primene Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima i Građanske inicijative započele su konsultacije sa organizacijama civilnog društva povodom izrade Akcionog plana za primenu Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda.

  1. marta ove godine održani su sastanci sa 44 predstavnika/ce organizacija koje se bave kulturom, medijima i rekreacijom. Istog dana, u proces su se uključile i organizacije sa teritorije grada Beograda koje se bave životnom sredinom pa je 32 predstavnika/ce ovih prisustvovalo sastanku.

 Prisutnima se na početku obraztio Danko Runić, Direktor Agencije za evropske integracije i saradnju saudruženjima, koji je pozdravio prisutne i podsetio ih na konsultativni proces koji je trajao preko dve godine, o kojem su se izjasnile sve relevatne institucije kao i OCD, a koji je rezultirao usvajanjem Strategije 9. marta 2012. godine. Jedan od ključnih cilejva Strategije jeste da se stvore uslovi da stanovnici/e Beograda kroz OCD učestvuju u procesima donošenja odluka, da saradjuju sa predstavnicima Gradske uprave, ne samo na izborima već i u svim situacijama oblikovanja i donošenja javnih politika. Odmah po usvajanju Strategije, započet je rad na konkretnim merama odnosno na izradi akcionog plana za Primenu strategije. Cilj ovih konsultativnih sastanaka jeste i da se udruženja umreže, što je već prvi sastanak potvrdio, jer su mnogi od prisutnih po prvi put imali priliku da se sretnu i upoznaju sa predstavnicima drugih organizacija koje se bave primarni kulturom.

Oba sastanka je vodila Dubravka Velat iz Građanskih inicijativa i ovom prilikom ona je upoznala prisutne sa procesom izrade Akcionog plana, kao i sa osnovnim nalazima iz istraživanja koje su Građanske incijative sprovele u septembru 2011. godine
Ovom prilikom predstavljen je i rad SEKO za građansko društvo, medije i kulturu. Prisutni su pozvani da se prijave u članstvo ove platforme, i da na taj način učestvuju u konsultativnim procesima vezanim za IPA programiranje i EU integracije.
 

 Potom je otvorena diskusija i prisutni su imali prilike da daju svoje predloge i sugestije vezano za Akcioni plan. Iako se predstavnici po grupama razlikuju u oblastima kojima se bave, ipak su uočene i zajedničke teme. Tako se, na primer, otvorilo pitanje odgovornosti za praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana; potreba da se izradi zajednički izveštaj na nivou Grada beograda o dodeli sredstava iz gradskog budžeta nevladinim organizacijama (po uzoru na sličan izveštaj koji trenutno priprema Vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom); formiranje Gradskog fonda iz kojeg bi se sufinansirali projekti udruženja koji su dobili sredstva od IPA fondova (i drugih EU fondova); definisanje pravila i procedura za učešće predstavnika OCD u raznim komisijama i telima (bilo da se radi o konkursima za NVO, bilo o drugim telima u kojima se donose odluke relevatne za rad OCD i gradjana uopšte).

Pozivamo učesnike/ce ovih sastanaka kao i širu javnost da se uključi u ovaj proces i pogleda grafički prikaz Istraživanja o stanju u sektoru organizacija civilnog društva sa teritorije grada Beograda gde mogu videti podatke o strukturi, izvorima finansiranja i oblastima kojima se udruženja sa teritorije Beograda bave.

 

Osim grafičkog prikaza, ovde možete preuzeti i sažetak nalaza iz istog istraživanja.

Svi zainteresovani takođe mogu pogledati i prikaz sredstava koji se na nivou grada Beograda dodeljuje sa budžetske linije 481 u toku 2012. godine.
Ovim putem pozivamo sve učesnike/ce da nam svoje pisane predloge i sugestije na predlog Akcionog plana dostave do petka, 23. marta 2012. godine na e-mail dubravkav@gradjanske.org.
Konsultativni sastanci za koje su svi zainteresovani imali prilike da se prijave i registruju proteklih dana, nastavljaju se danas i sutra. U toku današnjeg dana održavaju se sastanci sa udruženjima koja se bave životnom sredinom kao i sa organizacijama koje su aktivne u oblastima obrazovanja i istraživanja.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar