Osnovan Ekološki Tribunal

Prema Univerzalnoj deklaraciji o pravima čoveka, fundamentalna ljudska prava se krše između ostalog, kada su ugroženi život, sloboda ili bezbednost ličnosti (Član 3.)

Polazeći od toga, kao i od prava na život, koje je jedno od zagarantovanih prirodnih prava, koje priznaju sve članice  OUN,  Ekološki Tribunal, EkoTribunal, koji je 24.oktobra 2012. godine pokrenut međusobnim dogovorom Ekološkog pokreta Novog Sada i udruženja Sabor Srba i prijatelja Srba, a na inicijativu Nikole Aleksića, predsednika Ekološkog pokreta Novog Sada i Dragana Atanackovića Teodora,  autora Opcije opstanka, će se baviti otkrivanjem, lociranjem i sprečavanjem zločina protiv opstanka, kao i izricanjem presuda za dela iz tog domena, koje će biti izvršne, kada se za to stvore neophodni državno-pravni mehanizmi.

Istovremeno EkoTribunal i njegovi osnivači  će se zalagati da se zločin protiv opstanka uvede kao međunarodno priznata pravna kategorija, na osnovu koje će u skorijoj budućnosti  pred nacionalne i međunarodne sudove moći da se izvode sva pravna i fizička lica koja, na osnovu meritornih zaključaka nezavisnih eksperata iz različitih zemalja sveta, budu okvalifikovana kao neposredno ili posredno odgovorna za zločine protiv opstanka.
EkoTribunal će se zalagati i da ti zločini budu okvalifikovani kao fundamentalni genocid, odnosno istrebljivačka akcija protiv čovečanstva i čitave planete.

Osnivači EkoTribunala su svesni svog pionirskog rada i činjenice da nasuprot njima stoji dobro razrađena mašinerija, i to svetskih razmera, koja ne preza ni od čega, pa ni od potkupljivanja lokalnih političara, medija i sudija, a ni od gorih postupaka.

Ali, istovremeno, smo, mi koji sve ovo pokrećemo, svesni i da će se sva ta mašinerija slomiti na istini koja  je i slogan EkoTribunala.
Ta istina glasi:

OPSTANAK NEMA ALTERNATIVU.

Profit, kao  motiv svih zagađivača i trovača svih ekosistema, uključujući i ljudski, je otišao predaleko po svojim posledicama.
U proteklih dva veka, vođeni tim motivom, čija je suština više antropopsihološka, nego ekonomska, oni koji su pod njegovom komandom, su uspeli da od mnogih životinjskih i biljnih vrsta  naprave ugroženepa i nepostojeće vrste.

Vrhunac tih profitom inspirisanih akcija je činjenica da su početkom 21. veka, a zahvaljujući GMO ishrani i drugim neodgovornim postupcima multinacionalnih kompanija i njihovih kolaboracionista, jednog broja političara i medija, i ljudi postali ne samo ugrožena, nego i najugroženija vrsta.

Jer GMO ishrane, koja dovodi i do prestanka sposobnosti produžavanja vrste, su pošteđeni mnogi živi sistemi, bar oni koji obitavaju mimo ljudi, dok su ljudi, pa  i neke domaće životinje u realnoj opasnosti da se nad njima izvrši fundamentalni genocid, odnosno istrebljenje, po mogućim posledicama neuporedivo gore od dosad najgorih, koje su nacisti sprovodili u Drugom svetskom ratu, pre svega nad milion i više Jevreja, a, u isto vreme, kvislinški, ustaški režim u Hrvatskoj nad stotinama hiljada Srba i desetinama hiljada Jevreja i Roma koji su živeli na prostorima nekadašnje Jugoslavije.

*

EkoTribunal je danas u Srbiji, pa i u regionu,  a i šire, jedini nezavisni sud, na koji ne mogu uticati ni političke partije, ni državni organi, koje kontrolišu te partije, ni tzv. tajkuni i multinacionalni plutokrati, koji kontrolišu političke partije, a, samim tim, i vrhove državnih institucija i organa.

Ovaj sud će suditi prema Ustavu Republike Srbije, prema Univerzalnoj deklaraciji o pravima čoveka i prema meritornim zaključcima nezavisnih domaćih i međunardniheksperata .
Presude i mišljenja EkoTribunala će do daljnjeg imati pre svega moralnu snagu.

Činjenica je da ovom sudu, odnosno EkoTribunalu, za sada nedostaju organi državne prinude, koji bi pred njega dovodili osumnjičene za zločine protiv opstanka, i realizovali donesene presude.
Taj nedostatak će biti regulisan kada voljom ogromne većine stanovništva Srbije, uz pripomoć savesnih pripadnika postojećih  državnih službi, dođe do neophodnog zaokreta u politici, ekonomiji i kulturi.
Jedan od rezultata tog zaokreta biće politički sistem formiran u funkciji opstanka, koji će zameniti sistem parlamentarne demokratije, koja se u stvarnosti pokazuje kao vladavina partija nad kojima vladaju strani (multinacionalni)  i domaći plutokrati (tajkuni) sa vrlo niskim  stepenom socijalne, nacionalne i planetarne odgovornosti.
Ime tog sistema je demokratska meritokratija, u kojoj izvršna vlast pripada isključivo novim, kompetentnim i nekompromitovanim ljudima, a kontrolna vlast svim državljanima koji imaju pravo glasa, odnosno politička prava.

Kada dođe do neophodne promene osnivači EkoTribunala će svu svoju dokumentaciju, iskustvo i presude prepustiti sudovima koji će nastati u političkom sistemu, orijentisanom na opstanak i razvoj zemlje i naroda, a oni će zadržati samo savetodavnu i, kao i svi drugi državljani, kontrolnu ulogu.

Inače EkoTribunal je prvi te vrste u svetu, premda je načelnih predloga za njegovo osnivanje dosad bilo  u Ukrajini i Švedskoj.

Verujemo da će, kroz vreme, EkoTribunal biti prihvaćen i formiran u svim zemljama, čijem  stanovništvu je, kao i narodu Srbije, ugrožen opstanak, jer zločini protiv opstanka se vrše u gotovo svim zemljama sveta.

Na osnivačkoj skupštini održanoj u prostorijama udruženja „Sabor Srba i prijatelja Srba“ je jednoglasno odlučeno da predsedavajući EkoTribunala bude Nikola Aleksić.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar