Zemljište u Velikim Crljenima nepopravljivo zagađeno!

Advokatska kancelarija Sretena Đorđevića obaveštava javnost da je konačno dobila tačne podatke o rezultatima ispitivanja zemljišta u Velikim Crljenima iz aprila 2022. godine. Već smo obavestili javnost da su prvi rezultati pokazali da su na nekoliko mesta prekoračene remedijacione vrednosti zagađenja zemljišta i to arsenom. Podsećamo da lokacije na kojima je potvrđeno prisustvo zagađujućih, štetnih i opasnih materija, uzrokovano ljudskom aktivnošću, u koncentracijama iznad remedijacionih vrednosti, predstavljaju kontaminirane lokacije. U skladu sa propisima, ovi podaci se obavezno registruju u Katastru kontaminiranih lokacija. Katastar je sastavni deo Informacionog sistema zemljišta koji vodi Agencija za zaštitu životne sredine.

Sada smo konačno dobili konkretne rezultate merenja zagađenja zemljišta.  U izveštaju (str. 43) se konstatuje da remedijacione vrednosti predstavljaju vrednosti koje ukazuju  da su osnovne funkcije zemljišta ugrožene ili ozbiljno narušene i da zahtevaju remedijacione, sanacione i ostale mere.

Pratićemo podatke za 4 važne tačke uzorkovanja zemljišta iz Velikih Crljena.

Za mesto uzorkovanja Z8- deponija uglja utvrđeno je da su prekoračene  granične vrednosti koncentracije nikla, bakra, kadmijuma, arsena i žive, kao i maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija nikla i arsena.  

Koncentracije nikla 2 puta prekoračuju granične vrednosti, bakra 1,9 a žive čak 3 puta.

Koncentracije arsena prekoračuju 2,7 puta granične vrednosti i 2,2 puta maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija. Koncentracije arsena prekoračuju takođe i remedijacione vrednosti.

Za mesto uzorkovanja Z12 – deponija pepela (jug), utvrđeno je da su prekoračene granične vrednosti koncentracije hroma, nikla, bakra, kadmijuma, arsena i žive, kao i maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija arsena i nikla.   

Koncentracije nikla 4,7 puta prekoračuju granične vrednosti, bakra 2,4, kadmijuma 4,8, žive čak 9 puta, a koncentracije arsena 2,3 puta prekoračuju granične vrednosti kao i remedijacione vrednosti.

Za mesto uzorkovanja  Z13 – deponija pepela, sever, utvrđeno je da su prekoračene granične vrednosti koncentracije hroma, nikla, bakra, kadmijuma, arsena i žive, kao i maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija arsena, nikla, kadmijuma i hroma.

Koncentracije nikla 3,6 puta prekoračuju granične vrednosti, bakra 2,1, kadmijuma 7,3, a žive čak 9 puta.

Koncentracije arsena prekoračuju 7,9 puta granične vrednosti, 6,7 puta maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija i čak 4,1 puta remedijacione vrednosti.

Za mesto uzorkovanja  Z15 – van kruga TE Kolubara prema istoku, utvrđeno je da su prekoračene granične vrednosti koncentracije nikla, kadmijuma i žive, kao i maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija arsena i nikla.

Koncentracije kadmijuma prekoračuju granične vrednosti 2,6 puta, a žive 5,3 puta.

Koncentracije arsena prekoračuju 5 puta granične vrednosti i 6,5 puta maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija dok su remedijacione vrednosti 2,6 puta prekoračene.

S obzirom na navedene rezultate, najdrastičniji podatak je da su na svim mestima uzorkovanja prekoračene remedijacione vrednosti arsena, s tim što je na jednom mernom mestu prekoračeno čak četiri puta.

Prekoračenje remedijacionih vrednosti ukazuje na to da je zemljište u Velikim Crljenima nepopravljivo zagađeno i da se ne može sanirati i dalje koristiti u bilo koju svrhu.

Ovo je poljoprivredni kraj koji administrativno pripada teritoriji grada Beograda. Sve pomenute zagađujuće materije nalaze se i u vazduhu koji udišu svi građani Beograda. Posebno zabrinjava činjenica što zagađujuće materije iz zemljišta mogu posrednim putem dospeti u ljudski organizam i preko hrane koja se u ovom kraju obilato proizvodi.

Međutim, još uvek nisu poznate tačne razmere zagađenja i štetnih uticaja na zdravlje ljudi. Za utvrđivanje u kojoj meri su meštani Velikih Crljena ugroženi potrebno je sprovesti dalja odgovarajuća merenja i ispitivanja. Upravo je utvrđivanje ovih činjenica deo dokaznog materijala u postupcima koji se vode pred sudovima protiv Elektroprivrede Srbije zbog ugrožavanja zdravlja i zagađenja životne sredine.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar